דרכים 2008* | שגריר 8888* |  זברה 03-5102001 | סטארט קופל 5676* | שירותי נזקי צנרת: מילגם  5041* |  בלו 8505* (פוליסות בהראל) | מוקד כלל ביטוח 6564* | פניקס 5070* | שומרה 03-9258012 | הכשרה 6564* | מנורה 6337*

רכישת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים יכולה להגן מפני תביעות רבות

תפקידיהם של הדירקטורים ויתר נושאי המשרה הבכירים בחברה, הינם תפקידים הכוללים אחריות אישית ומקצועית רבה. על נושאי תפקידים אלו מוטל למלא אותם בכפוף לחובת הזהירות ולחובת האמון שחוק החברות מטיל עליהם.

הפרת אחריותם המקצועית של הדירקטורים עלולה לחשוף אותם לתביעות פיצויים בגין נזקים שנגרמו עקב מעשים ו/או מחדלים שנעשו על ידם בעת מילוי תפקידם. תביעות אלו יכולות להיות מוגשות על ידי גורמים רבים ומגוונים, כגון בעלי מניות, ספקים, לקוחות, עובדים, נושים וכן כל גורם עצמו שרואה עצמו נפגע וניזוק כתוצאה מהפרת אחריותם של הדירקטורים.

בהקשר זה חשוב להבין כי בעקבות שורת קריסות של חברות מסחריות בשנים האחרונות, חלה הקשחה במגמת החקיקה והפסיקה בכל הקשור להטלת אחריות אישית על הדירקטורים לנזקים שנגרמו כתוצאה ממחדלים שלהם, על מנת ליצור תרבות ניהולית מקצועית ואחראית יותר. כתוצאה מכך, בעוד שבעבר הדירקטורים מילאו את תפקידם באופן פאסיבי ביותר ובתמורה לקבלת שכר נאה, יוקרה ושאר כיבודים, אזי כיום הם נדרשים ביתר שאת לפקח באופן אקטיבי והדוק על הנהלת החברה, ולבקר את מעשיה ומחדליה, וזאת במקום לשמש כחותמת הגומי שלה.

עוד חשוב להבין כי במסגרת התביעות הללו מבקשים התובעים מבית המשפט להטיל על הדירקטורים אחריות אישית וישירה להחלטות שהם קיבלו בעת מילוי תפקידם, כך שבהעדר ביטוח מתאים, הם עלולים לשלם כספי פיצויים רבים מכיסם הפרטי, ולמצוא עצמם מרוששים וממוטטים כלכלית ומקצועית.

לפיכך, מומלץ לכל דירקטור לרכוש פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים, אשר תעניק לו הגנה בגין תביעות המוגשות נגדו באופן אישי עקב פעולה שלא כדין שלו במסגרת מילוי תפקידו. ההגדרה של פעולה כזו יכולה להיות רחבה למדי, והיא כוללת, בין היתר, הפרת חובה, התרשלות, הזנחה, טעות, הצהרה מטעה, משגה או חריגה מסמכות, שנעשו על ידי המבוטח בתום לב, תוך כדי ועקב עיסוקו בתאגיד.

לפרטים מלאים יותר, ניתן לפנות אלינו בטלפון 08-9465921 או במייל oren@gerson.co.il

מטפלים יקרים שלום רב,

ב 07.10.2023 נפתחה מלחמה בעקבות מעשי טבח ושואה שכוונו למדינת ישראל ותושביה.

לומדני שבעקבות הטראומה שחוו תושבי העוטף ובכלל ,נרתמו אלפי מטפלים-מתנדבים, בתחומי הטיפול השונים ותומכים השקם וערב בנזקקים לכך .

חשוב להדגיש ולהבהיר כי פוליסת האחריות מקצועית שלכם מכסה את אחריותכם בעת מתן מבורך זה, כל עוד עונה על הכשרתם בפועל.

במעמד זה אני רוצה להודות באופן אישי על פעילותכם המקודשת.

אורן גרסון-מנכ"ל

*בכפוף לתנאי הפוליסה וחריגיה.